Vad är GFL?

GFL eller Genomsnittligt Förtjänstläge som det står för, är en naturlig del av att hyra personal i kategorin arbetare. Genom GFL fastställer man lönenivån och ersättningar för inhyrd personal och då justeras även priset mot kund. Den inhyrda personalens lön skall spegla löneläget på varje enskilds arbetsplats enligt vårt kollektivavtal mellan Bemanningsföretaget och LO-förbunden.

Både arbetsgivaren och kunden är ansvariga för att lönen som sätts är rätt genomsnittligt förtjänstläge (GFL). Därför måste kunden ange vilken genomsnittlig timlön som gäller för dennes arbetsplats, vilket också blir den lön våra konsulter får.

Hur beräknar du GFL?

För att beräkna GFL måste kunden identifiera vilka arbetare hos sig som gör samma arbetsuppgifter som de som de ska hyra in. Dessa utgör den jämförbara gruppen. Vem hos kunden som ska ingå i den jämförbara gruppen bestäms utifrån arbetsuppgift. Anställningstid, kompetens, erfarenhet eller ålder har ingen betydelse om arbetsuppgifterna är detsamma. Vid fastställande av jämförbar grupp utgör ett avgränsat arbetsställe/verksamhetsområde en egen enhet. Skulle en enhet inom sig ha olika yrkesgrupper med tydliga skillnader i uppgifter, befogenheter och lönesättning använder du en relevant grupp inom enheten som jämförelseobjekt. Våra konsulter ska få en lön baserad på lönen för kundföretagets samtliga anställda på arbetsplatsen, som tillhör den jämförbara gruppen. Underlag för beräkning av GFL är vanligtvis endast den fasta lönen.

Vad ingår inte i GFL?

  • OB ersättning
  • Övertidsersättning
  • Bonus (som beräknas på längre tid än 12 månader) 
  • Vinstandelssystem


Vad händer om det blir fel?

I de fall det i efterhand framkommer att GFL inte är korrekt eller att underlag helt saknas och riskerar arbetsgivaren retroaktiva löneutbetalningar till berörda konsulter samt eventuella skadestånd. Vi har därför rätt att begära denna extra kostnad av slutkund i efterhand.

Vad gör jag om jag inte har GFL eller jämförbar grupp?

I de fall arbetsplatsen helt saknar jämförbar grupp så ska man titta efter jämförbara grupper på hela kundföretaget alternativt på orten som helhet, kontakta hello@upgig.com om du behöver hjälp.

Hittade du svaret?